ด้านสุขภาพ

         กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีความมั่นใจในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อความสุขของชีวิต ในทุกๆด้าน ตั้งแต่เรื่องความมั่นคงด้านวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และเรื่องที่เราใส่ใจและให้สำคัญที่สุด
คือเรื่องผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ความมั่นคงในทุกๆด้าน

 • เราใช้เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลที่ทันสมัยที่สุด
 • ด้วยประสบการณ์ในการก่อสร้าง เดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลมามากกว่า 30 ปี
 • เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกด้านของโรงไฟฟ้า
 • เรามีระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงงาน (DCS)
 • เรามีระบบการควบคุมและการติดตามด้วยระบบ Online Real Time
 • เราควบคุมและติดตามการปฎิบัติด้วยระบบ CCTV แบบ Online Real Time
 • เราควบคุมและติดตามด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference
 • เราควบคุมด้วยระบบการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานระหว่าง โรงไฟฟ้าต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทด้วยกันเองโดยผ่านระบบ VDO Conference
 • เรามีทีมเดินโรงงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมามากกว่า 30 ปี
 • เรามีระบบการสำรองเครื่องจักรหรือส่วนประกอบของเครื่องจักรไว้ทดแทนในยามฉุกเฉิน อันจะส่งผลให้ใช้เวลาในการซ่อมแซมหรือแก้ไขน้อยลง
 • เรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการตรวจวัดมาตรฐานการเดินเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเสียหายชำรุด และลดความถี่ในการหยุดเครื่องจักร
 • เรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุง เพื่อให้เครื่องจักรกลับมามีประสิทธิภาพดังเดิมหรือใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด
 • เราความมั่นคงทางด้านเชื้อเพลิง
 • เรามีความมั่นคงทางด้านลูกค้าผู้บริโภคกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อทั้งหมด และไม่มีปัญหาหนี้สูญ
 • เรามีความมั่นคงในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าของ Shaiyo TripleA ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี หลังจากเดินเครื่องจักรแล้วไม่เคยมีปัญหาร้องเรียนเรื่องผลกระทบแต่อย่างใด
 • เรามีความมั่นคงทางด้านน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าทุกโรงอยู่ใกล้คลองหรือลำน้ำและทำการขุดบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
 • โรงไฟฟ้าชัยโย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ประหยัด ต้นทุนในการผลิตปีละประมาณ 5,000,000 บาท
 • โรงไฟฟ้าชัยโย ทำการศึกษาวิจัย และจดสิทธิบัตรสิ่งที่ได้ค้นพบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ โรงไฟฟ้าไว้ไม่น้อยกว่า 5 สิทธิบัตร ซึ่งเป็นเครื่องการันตีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ
 • เรามีทำเลที่ตั้งติดกับบ่อน้ำแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 • เรามีทำเลที่ตั้งติดกับเส้นทางถนนหลวง
 • ติดระบบสายส่ง
 • ใกล้สถานีจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • เราอยู่ท่ามกลางแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวล

โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด