ด้านสุขภาพ

    กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ใส่ใจและให้ความสำคัญ
      กับ นโยบายการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
     โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบาย
     ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  • เราเป็นธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์โดยตรงแก่ชุมชนและสังคม ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และความเจริญของสังคม
  • เราเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ
  • เราเป็นธุรกิจที่ช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอันจะส่งผลดี ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม มูลค่า 850 ล้านบาท
  • เราเป็นธุรกิจที่รัฐบาลและประชาคมโลกให้การสนับสนุนส่งเสริม
  • เราอยู่ในชุมชนที่ชาวบ้านเข้าใจและยอมรับโครงการ
  • เรามีการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนชุน เช่น โครงการผลิตอิฐมวลเบา จากเถ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้กับโรงเรียน วัด ตลอดจนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด