จากพื้นฐานที่แข็งแกร่งในธุรกิจการเกษตรครบวงจร ที่กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 32 ปี ทำให้
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านวัตถุดิบ และศักยภาพความชำนาญของบุคลากร  จึงกล่าวได้ว่า
เรามีศักยภาพสูง สำหรับการก้าวเข้าสู่ ธุจกิจพลังงานของประเทศไทย.

  • วิสัยทัศน์

เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

  • พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
  2. ดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
  3. สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนและสังคม
  4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านพลังงานชีวมวล
  5. สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า


โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด